REGULAMIN

 

 

1. Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Carre Grzegorz Boniecki z siedzibą w Mirkowie, przy ul. Mickiewicza 15, REGON: 9322276048, NIP: 9111389649, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę pod adresem: www.tojko.pl

2) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Firmą.

3) Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4) Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym www.tojko.pl jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu.

5) Do złożenia zamówienia Klienta przez Internet konieczne jest:

- dysponowanie systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową - Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera lub Safari. Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie; Pliki cookie wykorzystywane są przez Firmę wyłącznie dla celów identyfikacji Klienta w serwisie oraz dla celów statystycznych;

- posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail;

2. Dane Klienta

1) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Firma nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

2) Firma zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

1) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

2) Złożenie zamówienia w sklepie internetowym i zaakceptowanie regulaminu sprzedaży jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

4. Przedmiot działalności

1) Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż zakładek do książek za pośrednictwem Internetu.

5. Zakupy

1) Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie  www.tojko.pl

2) Zamówienie składa się poprzez dodanie produktu do „Koszyka” i naciśnięcie przycisku „Zamów”. Kliknięcie "Potwierdź zamówienie" oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

3) Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Firma prześle na podany adres mailowy Klienta potwierdzenie zawartej transakcji oraz jej warunków. 

4) W przypadku braku towaru nie wynikłego z winy Sprzedawcy Firma w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego o tym fakcie osobną wiadomością mailową. 

5) Cena produktu podana w zamówieniu wiąże Firmę i pozostanie niezmienna do czasu potwierdzenia zawartej transakcji, w wyniku czego przybiera ona charakter wiążącego uzgodnienia pomiędzy Stronami.

6) Zapłata za dokonany zakup uiszczana jest na podany rachunek bankowy Firmy lub za pośrednictwem systemu płatności online. O sposobie zapłaty decyduje Klient przy składaniu zamówienia. Jeżeli Klient wybiera opcję Wpłata na konto - wpłata powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.

6. Ceny

1) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2) Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy zależy od wybranego sposobu wysyłki. Ostateczny koszt wysyłki zostaje wyliczony przez system podczas składania zamówienia.

7. Dostawa

1) Dostawa realizowana na obszarze Polski następuje za pomocą firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.

2) Koszty dostawy pokrywa Klient.

3) Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej, które uniemożliwią lub utrudnią wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

4) Termin wysyłki towaru wynosi maksymalnie 2 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Firmy w przypadku przedpłaty na konto. Czas transportu zależy od Regulaminu przewoźnika.

5) Przy łącznej kwocie zamówienia powyżej 300zł (na terenie Polski), Firma zobowiązuje się pokryć koszty dostawy. 

7) Do kwoty zamówienia zobowiązującej do darmowej dostawy nie są wliczane koszty dostawy, a jedynie koszt zamówionych produktów. 

8. Wady, zwroty

1) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu: faktury VAT lub paragonu.

2) Zwrot odbywa się na koszt Firmy.

3) Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta (także w oryginalnym opakowaniu).

4) Jeśli towar jest zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Firma zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.

5) Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem.

6) Z uwagi na przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 50 poz. 601z późniejszymi zmianami) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane prze Klientów do Firmy bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem uszkodzeń , jednak nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie – spisanie protokołu na tę okoliczność. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.

7) W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisu art. 22¹ kodeksu cywilnego uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w momencie dostarczenia przesyłki w formie pisemnej. Brak spisania protokołu podczas zgłaszania szkody skutkuje przejęciem odpowiedzialności za odebraną przesyłkę przez Klienta i brakiem możliwości zgłaszania roszczeń do Firmy. Odebranie przesyłki przez Klienta jest jednoznaczne z potwierdzeniem odebrania pełnowartościowej przesyłki.

8) W przypadku zamiaru zgłoszenia do Firmy reklamacji mającej za przedmiot niezgodność towaru z umową sprzedaży konsumenckiej lub wady fizycznej towaru Klienci proszeni są o poprzedzenie ewentualnej wysyłki reklamowanego towaru do Sprzedawcy zgłoszeniem reklamacji pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail, zawierającej w treści możliwie dokładny opis niezgodności lub wady. Firma skontaktuje się z Klientem w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji, w tym w razie konieczności przekazania towaru.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1) Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

2) W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku. 

3) Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214). 

4) Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

10. Prawa autorskie

1) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.tojko.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właściciela praw autorskich tychże wyrobów Julii Bonieckiej. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez Firmę lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.

11. Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl